Display 1 - 20 of 50 conferences

สัมมนาหัวข้อ Scaling up Wind Energy in Thailand: Current Status and Future Directions

Speaker by

Peilei Zheng
John Lee
Vincent Ding
Peter Lundberg
Waron Sanguanwongwan
Arthit Vechakij
Kamonthip Ma-oon
Isares Phamornniyom
Watcharapong Khemkaew
Arthit Vechakij

 • 30 August 2023
 • 09.00-16.15 น.
 • MR 209 D, 2nd. Floor
ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายไทย/ English

จัดโดย สมาคมพลังงานลม ประเทศไทย

The National Energy Policy Council (NEPC) recently announced an increase in the Renewable Energy (RE) scheme to 3.66 GW, including 1 GW of wind energy, in alignment with the 2018 Power Development Plan (PDP 2018). The Thai Wind Energy Association (ThaiWEA) played a critical role in navigating the complexities and untangling the wind energy quota. The conference will examine the implications of this announcement on Thailand's energy mix and the challenges to achieving these targets.

The conference will discuss the upcoming Power Development Plan (PDP) 2022, which is expected to provide a roadmap for Thailand's energy sector for the next 20 years, including ambitious renewable energy targets. The conference will examine the potential direction of PDP 2022 and the opportunities and challenges for Thailand's renewable energy sector.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Ms. Janjira Email: [email protected] Tel 02 821-5755

Organised by:

The 19th Renewable Energy Asia International Conference “The Role of Private Sector in Carbon Neutrality Transition in ASEAN”

 • 30 August 2023
 • 10.30-16.10 Hrs.
Free Seminar

Conducted in English with Simultaneous Interpretation

For more information, please contact Ms. Kaweeporn Anansuphasak Tel. +66 036 0500 Ext. 751 Email: [email protected]

Organised by:

Digital Transformation in Auto-parts Industry

Speaker by

คุณสมพล ธนาดำรงค์ศักดิ์
คุณกฤษฎา เวชวิทยาขลัง
คุณพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์
ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์

 • 30 August 2023
 • 13.00 -16.15 น.
 • MR208C
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

หากท่านมีคำถามว่า

-DX คืออะไร?
-ทำ Industry 4.0 จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้อย่างไร?
-อยากทำ Digital Transformarion แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร?
-BOI สนับสนุนเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมจริงหรือ และอย่างไร?
ท่านควรจะไปฟังสัมมนานี้….

✅️✅️ งานสัมมนา "Digital Transformation in Auto-parts Industry ด้วยการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมฯ และ BOI" ✅️✅️
จัดโดยสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

สัมมนาหัวข้อ การใช้กลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกตลาด สนับสนุนการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ในระดับองค์กร

Speaker by

ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน
คุณอโณทัย สังข์ทอง
คุณศุภชัย โชติวิทยาธารากร นิติกร
คุณวรารัตน์ ชะอุ่มเครือ

 • 30 August 2023
 • 13.00-16.30 น.
 • MR 210C, 2nd. Fl.
ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายภาษาไทย

จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

Organised by:

สัมมนาหัวข้อ นาโนเทคโนโลยีสำหรับกิจการเซลล์แสงอาทิตย์ และเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์

Speaker by

ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์
รศ.ดร พงศกร กาญจนบุษย์
รศ.ดร.พิพัฒธ์ เรือนคำ
ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ สวทช
ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว (ผู้ดำเนินรายการ)

 • 30 August 2023
 • 13.15-16.00 น.
 • MR 208 B, 2nd. Floor
ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายภาษาไทย

จัดโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวศศินี วัชรพุทธ โทร 097 243 3349 อีเมล [email protected]  หรือ [email protected]

Organised by:

สัมมนาหัวข้อ โครงการ RE มีแหล่งเงินทุนได้ แบบไม่ง้อแบงค์ Alternative Funders for Renewable Energy Projects

Speaker by

Ms. Hong Sin Qwek
Ms. Kang Sena
คุณศรีนาริน พราวพงษ์ไพบูลย์
คุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข (ผู้ดำเนินรายการ)
Mr. Matteo Molena
รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
คุณสุภาภรณ์ แสงตระกูลเจริญ

 • 30 August 2023
 • 13.30-16.30 Hrs.
 • MR 209 AB, 2nd. Floor
ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายภาษาไทย

จัดโดย สมาคมการค้าพลังงานขยะ

คุณเคยไหม ที่มีโครงการดี ๆ ในมือ แต่ยังหานักลงทุนไม่ได้   สัมมนานี้ได้รวมแหล่งเงินทุนต่างประเทศ ที่ต้องการลงทุนโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นทุนจีน ทุนยุโรป หรือแม้แต่ทุนในอากาศ (Cloud Funding)  เจ้าของโครงการ หรือ ผู้พัฒนาโครงการ ที่สนใจจะหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม นอกเหนือจากการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่สนใจที่จะให้นักลงทุนเข้ามาดำเนินกิจการ (Merge & Acquisition)  สามารถเข้ามารับฟังแนวทางการดำเนินการ และจะมีการสรุปเป็นภาษาไทยในกรณีวิทยากรเป็นชาวต่างชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข อีมเล [email protected] โทรศัพท์  02-2411839

Organised by:

8th International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition (iEVTech 2023) Shaping the Future of Electric Vehicle Ecosystem

Speaker by

Mr. Narit Therdsteerasukdi
Mr. Krisda Utamote
Mr.Vivek Vaidya
Ms. Kimberly Roseberry
Mr. Jongman Kang
Dr. Nuwong Chollacoop
Ms. Yeonju Jeong

 • 30 August 2023
 • 13.30-16.30 Hrs.
 • MR 110, 1st. Floor

Conducted in English

For more information, please Dr. Montira Watcharasukarn,Conference Secretary Email: [email protected] or Tel: +66 (0) 86-390-3339

 

Organised by:

THAILAND CONNEXT 2023: ConneXt for Smart City and Data Center

Speaker by

คุณนฤชา ฤชุพันธุ์
ดร. ภาสกร ประถมบุตร
ดร.ไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ดร.กมล เอื้อชินกุล
ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล

 • 31 August 2023
 • 08.30-16.00 น.
 • MR208AB, 2nd Floor
ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายไทย

ขนาดตลาดเมืองอัจฉริยะทั่วโลกมีมูลค่า 511.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 และคาดว่าจะสูงถึง 1,024.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 เพิ่มขึ้นที่ CAGR 14.9% ระหว่างปี 2565 ถึง 2570 การเติบโตของตลาดได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นสำหรับเมืองอัจฉริยะ ความคิดริเริ่มของเมือง การขยายตัวของเมืองทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่เพิ่มขึ้น เช่น โครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์, 5G, ศูนย์ข้อมูล, คลาวด์คอมพิวติ้ง, เทคโนโลยี IoT และระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณยุคลมาศ อีเมล: [email protected]  โทรศัพท์ 02 038 0500 ต่อ 353

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การวิเคราะห์ของเสียอันตรายเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน

Speaker by

นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล
นายสุทธิสาร แก้วคราม
นางสาววิจิตรา ประสมทอง

 • 31 August 2023
 • 09.00 - 12.00 น.
 • MR207, 2nd. Floor
ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายภาษาไทย

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475 

Organised by:

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ เก็บรักษาวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย และแนวโน้มข้อกำหนดใหม่ตามแนวทางการจัดเก็บสากล

Speaker by

นายจรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์

 • 31 August 2023
 • 09.00 - 15.00 น.
 • MR209 CD, 2nd. Floor
ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายภาษาไทย

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Organised by:

สัมมนาวิชาการ เรื่อง การอนุญาตวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการรับแจ้งข้อเท็จเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 (วอ./อก.32)

Speaker by

คุณทิพย์วรรณ แก้วสุวรรณ
คุณกรณ์พิรา แก้วฉิมพลี
คุณนัชพรนภัส สินธุสิทธิ์
คุณวิชชุดา ฤกษ์สงเคราะห์
คุณจณัญญา อ่อนศรี

 • 31 August 2023
 • 09.00-12.00 น.
 • MR 111, 1st Floor
ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายภาษาไทย

จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

Organised by:

สัมมนาหัวข้อ Finding Waste and Loss for Kaizen

Speaker by

คุณภูรินทร์ คุณมงคล

 • 31 August 2023
 • 09.00-12.00 น.
 • MR 208C, 2nd Floor
ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายภาษาไทย

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจิตตินันท์/ คุณสุบรรณ์ โทร 02-258-0320-5 # 1916,1923 หรืออีเมล [email protected]

Organised by:

สัมมนาหัวข้อ ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (Challenges and Opportunities in Renewable Energy Industry Development)

Speaker by

คุณนที สิทธิประศาสน์
คุณอาทิตย์ เวชกิจ
ดร.เสกสรรค์ พรหมนิช
คุณผจญ ศรีบุญเรือง
คุณเกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร
ดร.สุภ ไวศยารัทธ์
คุณสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง (ผู้ดำเนินรายการ)
ดร.ดิษฐา นนทิวรวงษ์ (ผู้ดำเนินรายการ)
ดร.เสกสรรค์ พรหมนิช
ดร.ธนา ศรชำนิ

 • 31 August 2023
 • 09.00-16.00 น.
 • MR 210 AB, 2nd. Floor
ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายภาษาไทย

Organised by:

สัมมนาหัวข้อ มาตรวิทยาเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต

Speaker by

ดร.ศริญญา ปะสะกวี
ดร.พัชรพล กอกิตรัตนกุล

 • 31 August 2023
 • 09.00-16.00 น.
 • MR 210C, 2nd. Floor
ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายภาษาไทย

จัดโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

การบรรยายเรื่อง "การสอบเทียบ EMC เพื่อสนับสนุนการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล" และ "การสอบเทียบเครื่องมือวัดฝุ่น PM2.5 ชนิด light scattering แบบเคลื่อนที่ขนาดเล็ก" โดยผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณสร้อยอารดา อินทรพรหม อีเมล [email protected] โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206, 4228 และ 4213

Organised by:

5th Water Forum “Strengthening Water and Environment Management in Asia Pacific through Green Technologies and Partnerships”

Speaker by

Mr. George Butler
Mr. Piriya Uraiwong
Asst. Prof. Piyatida Ruangrassamee, Ph.D.
Mr. Roger Pung

 • 31 August 2023
 • 09.00-16.15 น.
 • MR 110, 1st Fl.

Conducted in English

For more information, please contact Ms. Theeranan Karnchanachongkon Tel. 02 036 0510 or Email: [email protected]

Organised by:

2nd ASIA URBAN ENERGY ASSEMBLY: Supporting the Energy Transition in the Asia-Pacific

Speaker by

Ms. Aysha Al Shriem
Eloi PIEL
Adrian Lim Hock Heng
Emanuele Bianco
Oscar Loza Duran
Rana Yusuf Nasir
Dr. Sopon Pornchokchai
Lars Hummelmose
Anderson Alves
Mikael Jakobsson

 • 31 August - 1 September 2023
 • 09.00-16.30 hrs.
 • MR 211, 2nd. Floor
Free Seminar

Conducted in English

Organised by:

The 7th ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB2023): Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy

 • 31 August 2023
 • 09.00-17.00 Hrs.
 • MR 109 CD, 1st. Floor
Free Seminar

Conducted in English

Organized by Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute 

For more information, please contact Ms. Kaweeporn Anansuphasak at Tel: 0 2036 0500 ext.751 or email: [email protected]

Organised by:

TISTR International Conference on Air Pollutions, Perspective, Prediction, Prevention and Control

Speaker by

Asst. Prof. Dr. Ekbordin Winijkul
Dr. Pratip Vongbandit
Dr. Chutima Eamchotchawalit
Dr. Preeti Soni

 • 31 August 2023
 • 09.30-16.15 Hrs.
 • MR 103, 1st Floor
Free Seminar

Conducted in English

Organized by Thailand Institute of Scientific and Technological Research

As the world’s population increases, natural resources are consumed accordingly to support human activities and lead to damage to the environment. One of the most concerns nowadays is climate change and air pollution, especially in urban areas.
Particulate matter, especially PM 2.5 PM 2.5 is generated primarily from combustion including open fireplaces, car engines, and coal- or natural coal-fired power plants. It is harmful ingredient in polluted air which has the greatest impact on human health as its size is small enough to bypass human lungs and can even penetrate the bloodstream. People living in high PM 2.5 level, has more heart attacks, depressed lung function, worse asthma, and overall die younger. Statistics show that air pollution is responsible for more than 7 million deaths annually.
Like other regions, ASEAN is also facing PM 2.5 problem. Each member establishes their own policy, strategy option, regulatory mechanisms, and good practices to tackle this problem. However, this problem still exists and challenges to eradicate. In this regard, it is a good opportunity for AESAN to share their knowledge and to explore each another country from policy to practices and seek cross-border collaboration to solve the problem through TISTR International Conference on Air Pollutions, Perspective, Prediction, Prevention and Control.

 

Organised by:

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และแนวทางการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพเครื่องจักร

Speaker by

นายจักรพันธ์ จันทร์สว่าง
นายพรชัย จิรโสภณ
นางสาวณัฐฐาน์ เรืองกิตติ์วารี

 • 31 August 2023
 • 10.00 - 12.00 น.
 • MR206, 2nd. Floor
ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายภาษาไทย

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอัญญาณี โทรศัพท์ 080-455-2475

 

Organised by:

สัมมนาหัวข้อ สร้างแต้มต่ออุตสาหกรรมไทยด้วย ESG

Speaker by

คุณอุรศา ศรีบุญลือ

 • 31 August 2023
 • 10.00-12.00 น.
 • MR 209A, 2nd. Floor
ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายภาษาไทย

จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณกิตติมา ถาวรชีพ Tel: (662) 6195500 ต่อ 584 หรือ อีเมล [email protected]

Organised by:
Display 1 - 20 of 50 conferences

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon