In conjunction with :
Seminars
Untitled Document
CONFERENCES & SEMINARS
Wednesday 6th – Saturday 9h June 2018 at BITEC, Bangkok
08.30 – 15.30 น. / MR 221 
Solar Application กับ ESS
ร่วมจัดโดย: สถาบันอุตสาหรกรรมสิ่งแวดล้อม และ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
Registration
10.00 – 15.30 น. / MR 216 
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ร่วมจัดโดย: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ
บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
Download Program Registration
13.00 - 16.30 น. / MR 224-225
การจัดการขยะแบบไม่ต้องเผา Premium RDF Process & Hydrothermal Treatment
ร่วมจัดโดย: สมาคมการค้าพลังงานขยะ และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
Registration
14.30-16.30 น. / Room C, Exhibition Hall 101
สัมมนาวิชาการ : “การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมไทย (Energy Saving Seminar for Thai Industries)”
หัวข้อ: การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และการพัฒนา IoT เพื่อการตรวจเฝ้าระบบ
ร่วมจัดโดย:

กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
Download Program Registration
CONFERENCES & SEMINARS
Wednesday 6th – Saturday 9h June 2018 at BITEC, Bangkok
08.30 – 16.30 น. / GH 201 
สัมมนาวิชาการ : ”อนาคตการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของประเทศไทย The Future of Data Center Investment in Thailand”
ร่วมจัดโดย: สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
Download Thai Program   Download English Program  Registration
สัมมนาวิชาการ : “SMART Factory สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ: พิธีเปิด ปาฐกถาและการเสวนา SMART Factory สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
เวลา: 09.00 – 12.00 น.
ห้อง: GH203
 
หัวข้อ: ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO 45001)
เวลา: 13.00 – 16.00 น.
ห้อง: GH203
 
หัวข้อ: การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบเอกชน  (Third Party)  และ การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-license)
เวลา: 13.00 – 16.00 น.
ห้อง: MR220 - 221
 
หัวข้อ: การตรวจสอบโรงงานที่มีการใช้สารเคมี
เวลา: 13.00 – 16.00 น.
ห้อง: MR224
 
หัวข้อ: ระบบติดตามข้อมูลหม้อน้ำขนาดเล็ก
เวลา: 13.00 – 16.00 น.
ห้อง: MR225
 
หัวข้อ: กรณีศึกษาและมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมก๊าซ มุ่งสู่ Industrial 4.0
เวลา: 13.00 – 16.00 น.
ห้อง: Silk 3
 
หัวข้อ: การจัดการกากอุตสาหกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0
เวลา: 13.00 – 16.00 น.
ห้อง: Silk 4
ร่วมจัดโดย:

กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
  Download Program  Registration
09.15 – 16.15 น. / MR 218-219 

Smart Life at Smart Home

ร่วมจัดโดย:

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
  Registration
 
หัวข้อ: หม้อน้ำตรวจสอบอย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งวิศวกรและผู้ควบคุม
เวลา: 09.30 - 12.00 น.
ห้อง:

MR 210

 
หัวข้อ: แนวปฏิบัติที่ดี สำหรับหม้อน้ำมันร้อน
เวลา: 13.30 – 15.30 น.
ห้อง: MR 210
ร่วมจัดโดย:

สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
Registration
 
สัมมนาวิชาการ : “การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมไทย (Energy Saving Seminar for Thai Industries)”
หัวข้อ: การตรวจวัดประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งาน และการใช้โปรแกรม วิเคราะห์
เวลา: 10.30 – 12.30 น.
ห้อง: Room C, Exhibition Hall 101
 
หัวข้อ: การตรวจวัดผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างไรให้ถูกต้องและ น่าเชื่อถือ (Measurement & Verification)
เวลา: 14.30 – 16.30 น.
ห้อง: Room C, Exhibition Hall 101
ร่วมจัดโดย: กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
Download Program  Registration
CONFERENCES & SEMINARS
Wednesday 6th – Saturday 9h June 2018 at BITEC, Bangkok
09.00 – 16.00 น. / GH 201 
สัมมนาวิชาการ : “นวัตกรรมรากฐานพัฒนายั่งยืนสู่ไทยก้าวไกลระดับโลก” (Innovation for Sustainable Development to Global Goal)”
ร่วมจัดโดย: สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
Download Program  Registration
สัมมนาวิชาการ : “SMART Factory สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ: การครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Waste) เพื่อ การขนส่ง
เวลา:

09.00 – 16.00 น.

ห้อง:

Nile 2-3

 
หัวข้อ: มาตรการความปลอดภัยถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ (Storage Tank)
เวลา: 09.00 – 12.00 น.
ห้อง: MR 214
 
หัวข้อ: คลินิกประเมินความเสี่ยง : Q&A ทุกคำถามมีคำตอบเกี่ยวกับการจัดทำ รายงานประเมินความเสี่ยงให้ถูกต้อง
เวลา: 09.00 – 11.00 น.
ห้อง: MR215
 
หัวข้อ: การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
เวลา: 09.00 – 10.30 น.
ห้อง: MR216
 
หัวข้อ: ความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ
เวลา: 09.00 – 12.00 น.
ห้อง: MR217
 
หัวข้อ: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
เวลา: 09.00 – 12.00 น.
ห้อง: MR218
 
หัวข้อ: ถอดรหัสหม้อน้ำสมองกล (SMART Boiler)
เวลา: 09.00 – 12.00 น.
ห้อง: MR210
 
หัวข้อ: การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การส่งข้อมูลโรงงานที่ติดตั้งระบบ CEMS ตามเงื่อนไข EIA และเงื่อนไขใบอนุญาต รง.4, การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ประกาศห้ามตั้ง/ขยายโรงงาน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา
เวลา: 09.00 – 12.00 น.
ห้อง: Nile1
 
หัวข้อ: สารกรองแห่งอนาคตสำหรับคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย (Pyrolusite and Pyroclean Water)
เวลา: 13.00 – 15.00 น.
ห้อง: Nile1
 
หัวข้อ: การประเมินความเสี่ยงสารเคมี
เวลา: 13.00 – 16.00 น.
ห้อง: MR214
 
หัวข้อ: การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา : บางปูโมเดล
เวลา: 13.00 – 16.00 น.
ห้อง: MR215
 
หัวข้อ: เตรียมความพร้อมเป็น SMART Factory ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Get Ready to SMART Factory for Industrial 4.0)
เวลา: 13.00 – 16.00 น.
ห้อง: MR216
 
หัวข้อ: กฎหมายควบคุมมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมและแนวโน้มการ ออกกฎหมายในอนาคต,ระบบการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ(PollutantRelease
and Transfer Register : PRTR) และการออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ในอนาคต
เวลา: 13.00 – 16.00 น.
ห้อง: MR217
 
หัวข้อ: การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
เวลา: 13.00 – 16.00 น.
ห้อง: MR218 - 219
 
หัวข้อ: “คำถามที่พบบ่อย...ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน”
เวลา: 13.00 – 16.00 น.
ห้อง: MR220 - 221
 
ร่วมจัดโดย: กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
Download Program   Registration
 08.30-16.30 น. / Silk 3-4 
การยกระดับสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - Eco Factory
ร่วมจัดโดย: สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ   บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
Registration
สัมมนาวิชาการ :“การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมไทย (Energy Saving Seminar for Thai Industries)”
หัวข้อ: ระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็น  เพื่อการประหยัดพลังงาน
เวลา: 10.30-11.30 น.
ห้อง: Room C, Exhibition Hall 101
 
หัวข้อ: การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศอย่างสมบูรณ์  ด้วย  ISO11011
เวลา: 11.30-12.30 น.
ห้อง: Room C, Exhibition Hall 101
 
หัวข้อ: การวางแผนด้านพลังงานตาม  ISO50001
เวลา: 14.30-15.30 น.
ห้อง: Room C, Exhibition Hall 101
 
หัวข้อ: การใช้งานปั๊มความร้อนเพื่อการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
เวลา: 15.30-16.30 น.
ห้อง: Room C, Exhibition Hall 101
ร่วมจัดโดย: กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
Download Program  Registration
CONFERENCES & SEMINARS
Wednesday 6th – Saturday 9h June 2018 at BITEC, Bangkok
10.30 – 12.30 น. / Room C, Exhibition Hall 101 
 SMART Air Conditioning System”
โดย: ดร. ศุภชัย ปัญญาวีร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กลุ่มวิจัย Enconlab  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่วมจัดโดย:

กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม                   เกล้าธนบุรี และ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ภาษา: บรรยายภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน: ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์เบอร์ 02-036-0500 ต่อ 753 หรือ 752
Download Program  Registration

UBM ASIA (THAILAND) CO., LTD.
Ari Hill 18th Floor, 428 Phahonyothin Road,
Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
 
Tel: +66 2 036 0500 Fax: +66 2 036 0588
 
asew-th@ubm.com
   
Sitemap